برای تولید برچسب اموال از شبرنگ اصل استفاده می شود که به دلیل چسبندگی فوق العاده بالا برای حفظ و نگهداری اموال سازمان ها و شرکت های بزرگ تولید و مصرف می شود.

این نوع برچسب در رده برچسب های امنیتی قرار می گیرد.