اگر تولید کننده محصول یا کالایی هستید و قصد دارید کد اشتراک یا ضمانت کالایتان را به همراه محصولتان به دست مصرف کننده برسانید و نگران این هستید که کد توسط فروشنده و یا هر شخص دیگری غیر از مصرف کننده نهایی مورد سوء استفاده قرار گیرد ، بهترین راه،استفاده از پوشش امنیتی لیبل اسکرچ بر روی کد محصولتان می باشد.

یکی از نمونه های بارز استفاده از این نوع لیبل پوشش امنیتی کارت شارژ اپراتور های مخابرات می باشد.