همانطور که از نام این لیبل مشخص است در شب هم قابل مشاهده می باشد .