فلکس نیز مانند بنر است با این تفاوت که به دلیل اجزای سازنده آن نور را بهتر از خود عبور می دهد.

این متریال مناسب ساخت تابلو سر در مغازه ها و فروشگاه ها می باشد.