نوعی متریال با قابلیت عبور نور از خود می باشد و برای تابلوهای پشت نوردار داخلی و سقف آسمان مجازی کارایی دارد.

این متریال از خود چسبی ندارد و به وسیله قاب یا چسب دو طرفه نصب می شود.